Улога у развоју општине

Дом здравља Жабари је носилац примарне здравствене заштите, чији је оснивач Општина Жабари од 2007. године, када се установа, сходно законским прописима, издвојила из Здравственог центра Пожаревац. Значајни напори усмерени су ка превенцији и здравственом просвећивању грађана. Увођењем информационог система омогућено је коришћење електронског картона и створени су услови за тимски рад лекара и медицинских сестара. Грађанима је омогућено да се определе за изабраног лекара, који их добро познаје и брине се о њиховом здрављу. Грађани прегледе код изабраног лекара могу заказати и преко Информационог здравственог система (ИЗИС) преко сајта www.mojdoktor.gov.rs, а по потреби изабрани лекар им преко истог система заказује преглед код специјалисте за поједине болести у Општој болници Пожаревац. Установа предњачи у увођењу новина у нашем здравственом систему. Дом здравља Жабари је био акредитован  2013. године, на 3 године. Нова акредитација је почела 2016. године. Здравствене услуге пружају се за подручје Општине Жабари, односно око 15.000 корисника. Највећем броју пацијената услуге се пружају у централном објекту Дома здравља, у Жабарима. У саставу Дома здравља Жабари су и шест сеоских здравствених станица и амбуланти ( Влашки До, Миријево, Александровац, Ореовица, Симићево и Породин), . Служба за стоматолошку здравствену заштиту делатност обавља у централном објекту.

Здравствена делатност на примарном нивоу коју обавља Дом здравља, обухвата:

-заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести;
-лечење и рехабилитацију оболелих и повређених грађана;
-превентивну здравствену заштиту;
-здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;
-спречавање, рано откривање и контролу малигних болести;
-спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;
-патронажне посете, лечење и рехабилитацију;
-спречавање и рано откривање болести;
-хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;
-рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном развоју;
-заштиту менталног здравља;
-обављање научно истраживачке и образовне делатности;
-друге послове утврђене законом.

Дом здравља Жабари по областима делатности у свом саставу има седам организационих јединица, смештених у централном објекту у Улици Кнеза Милошабб  Организационе јединице Дома здравља Жабари су:
1. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва са здравственим станицама и амбулантама
2.Служба за здравствену заштиту деце;
3.Служба за здравствену заштиту жена;
4.Служба поливалентне патронаже;

5. Служба за лабораторијску дијагностику;
6.Служба за стоматолошку здравствену заштиту;
7. Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове;