Магацин и централна стерилизација

Заразне болести, све више, представљају озбиљну претњу за здравље људи. Адекватна стерилизација
је кључна за смањење ширења болести унутар здравствене службе.

Стерилизација је метод избора у контроли свих до сада познатих узрочника болести. Она сама по себи није довољна, већ
умногоме зависи од предходно спроведених поступака чишћења и дезинфекције.

Будући да су активности код оболелих усмерене на уклањање узрочника болести (бактерије,
вируси, протозое и сл.), а у циљу опоравка оболелог, активности запослених у јединицама централне
стерилизације и уопште стерилизације као методе би биле пре свега мере превенције. Циљ је да сви
расположиви ресурси буду усмерени ка истом циљу – добијање безбедно стерилисаног производа.
Сам метод стерилизације није од пресудног значаја. Његов успех умногоме зависи од начина на
који смо материјал припремили за стерилизацију, како смо га стерилисали (исправан одабир метода
стерилизације), наше процене да ли се извесни материјал може стерилисати (репроцесирање једнократних
инструмената), начина чувања стерилисаног материјала, као и од бројних других фактора.

Фармацеутски техничар

Марија Милошевић

Радно време

Радни дани 7:00 – 14:00ч
Пауза 9:30 – 10:00ч

Службе